Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Monday to Friday: 09:00 - 18:00 / Tel: 22 23 33 33
Language

Insurance reimbursement

Social security reimbursement at a dentist in Oslo

Did you know that you don't have to pay all dental bills yourself? In some cases, according to the National Insurance Act, you are entitled to full or partial coverage of certain dental treatments through Helfo. A right many people are not aware of.

Information

Who can get support from NAV?

If you are entitled to financial support through NAV, you can also apply for support for your dental treatment.

If you are not already a NAV user, you must first apply to qualify for support for subsistence. If you meet the requirements for subsistence, you can also apply for support for dental treatment.

How to apply for NAV support

You must contact NAV yourself and ask about your options for support. We cannot do this for you.

What we can do for you, however, is create a cost plan that you use to apply for support if you need it.

Book an appointment to create a cost plan for the NAV application.

Do you have a requisition? Book an appointment to start treatment.

19- og 20-åringer

Unge voksne som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret er en slik gruppe. De skal ikke betale mer enn 25 prosent av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Det innebærer at egenandel blir registrert med 25 prosent av godkjent egenandel i frikortordningen for helsetjenester.

Dersom en 19- eller 20-åring er henvist fra den offentlige tannhelsetjenesten til behandling hos privatpraktiserende tannlege eller tannpleier, skal den som utfører tannbehandlingen sende Helfo et eventuelt krav om refusjon fra folketrygden. Eventuelle mellomlegg blir et oppgjør mellom fylkeskommunen og behandler. Du kan lese mer om den offentlige tannhelsetjenesten i følgende lov:

lov om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven)

21-24-åringer

Unge voksne i aldersgruppen 21-24 år har rett til et utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud. Dette tilbudet innebærer at de betaler 25 prosent av departementets fastsatte takster for tannbehandling. 

For 21-24-åringer som har rett til tannbehandling med stønad fra folketrygden, er det behandleren som fremsetter kravet om refusjon fra folketrygden til Helfo. Det gis 75 prosent reduksjon på egenbetalingen etter at trygderefusjonen er trukket fra. 

For tannhelsetjenester som omfattes av frikort for helsetjenester, vil 21-24-åringer få godskrevet 25 prosent av godkjent egenandel.

Les mer om tilbudet i rundskriv I-2/2023 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2023 - regjeringen.no.

Tannbehandlingen må være medisinsk nødvendig

Formålet med stønad fra folketrygden (Helfo) er å kompensere helt eller delvis for nødvendige utgifter til helsetjenester ved blant annet sykdom, skade og lyte. Det gis ikke stønad til inngrep som vesentlig er begrunnet i kosmetiske hensyn, og heller ikke til behandling av påregnelige følger av slike inngrep. Dette følger av formålsbestemmelsen i folketrygdloven § 5-1.

Tannbehandlingen må være medisinsk nødvendig for å utløse rett til stønad fra folketrygden. Dette følger av folketrygdloven § 5-6 om tannlegehjelp og § 1 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. I merknad til § 1 i forskriften er det understreket at folketrygdloven kun gir rett til stønad til nødvendig og forsvarlig tannbehandling. I de tilfeller der behovet for tannbehandling kan avhjelpes med ukomplisert behandling, skal denne behandlingsformen benyttes fremfor dyrere og/eller mer kompliserte behandlingsformer.

Egenandeler for tannbehandling

Frikort for helsetjenester dekker godkjente egenandeler ved:

Tannbehandling ved:

  • Punkt 5: Sykdommer og anomalier
  • Punkt 6: Periodontitt

Les mer om frikortordningen her.

Dokumentasjon av refusjonskrav

Du må kunne dokumentere vurderingene dine, og pasientjournalen skal inneholde alle relevante og nødvendige vurderinger. Les mer om dokumentasjonskrav her.

Free Consultation

Remember that you can book an appointment directly on the website or call us on: Tel: 22 23 33 33.